In situ study of vacancy disordering in crystalline phase-change materials under electron beam irradiation

Amsterdam [u.a.] / Elsevier Science (2020) [Journal Article]

Acta materialia
Volume: 187
Page(s): 103-111

Authors

Selected Authors

Jiang, Ting-Ting
Wang, Xu-Dong
Wang, Jiang-Jing
Zhou, Yu-Xing
Zhang, Dan-Li

Other Authors

Lu, Lu
Jia, Chun-Lin
Wuttig, Matthias
Mazzarello, Riccardo
Zhang, Wei

Identifier