Enhancing the thermoelectric performance of β-Zn4Sb3 via progressive incorporation of Zn interstitials

Wang, Jiang-Jing; Sun, Suyang; Lu, Lu; Du, Hongchu; Jia, Chun-Lin; Cojocaru-Miredin, Oana-Eugenia; Yang, Jian; Liu, Guiwu; Zhou, Chongjian; Qiao, Guanjun; Shi, Zhongqi; Ma, En; Ge, Bangzhi (Corresponding author); Yu, Yuan (Corresponding author); Wuttig, Matthias (Corresponding author); Zhang, Wei (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier (2022)
Fachzeitschriftenartikel

In: Nano energy
Band: 104
Seite(n)/Artikel-Nr.: 107967

Einrichtungen

  • Fachgruppe Physik [130000]
  • Lehrstuhl für Experimentalphysik I A und I. Physikalisches Institut [131110]

Identifikationsnummern