Boron-Mediated Grain Boundary Engineering Enables Simultaneous Improvement of Thermoelectric and Mechanical Properties in N-Type Bi2Te3

Zhang, Chaohua (Corresponding author); Geng, Xingjin; Chen, Bin; Li, Junqin; Meledin, Alexander; Hu, Lipeng; Liu, Fusheng; Shi, Jigui; Mayer, Joachim; Wuttig, Matthias; Cojocaru-Mirédin, Oana-Eugenia; Yu, Yuan (Corresponding author)

Weinheim : Wiley-VCH (2021)
Fachzeitschriftenartikel

In: Small : nano micro
Band: 17
Heft: 42
Seite(n)/Artikel-Nr.: 2104067

Identifikationsnummern