Layer‐Switching Mechanisms in Sb 2 Te 3

Weinheim / Wiley-VCH (2019) [Fachzeitschriftenartikel]

Physica status solidi / Rapid research letters Rapid research letters [...]
Band: 13
Ausgabe: 10
Seite(n): 1900320

Autorinnen und Autoren

Ausgewählte Autorinnen und Autoren

Wang, Jiang-Jing
Wang, Jun
Xu, Yazhi
Xin, Tianjiao
Song, Zhitang

Weitere Autorinnen und Autoren

Pohlmann, Marc
Kaminski, Marvin
Lu, Lu
Du, Hongchu
Jia, Chun-Lin
Mazzarello, Riccardo
Wuttig, Matthias
Zhang, Haowei

Identifikationsnummern