Unconventional two-dimensional germanium dichalcogenides

Wang, Jiangjing; Ronneberger, Ider; Zhou, Ling; Lu, Lu; Deringer, Volker L.; Zhang, Baiyu; Tian, Lin; Du, Hongchu; Jia, Chunlin; Qian, Xiaofeng; Wuttig, Matthias; Mazzarello, Riccardo; Zhang, Wei (Corresponding author)

Cambridge : RSC Publ. (2018)
Fachzeitschriftenartikel

In: Nanoscale
Band: 10
Heft: 16
Seite(n)/Artikel-Nr.: 7363-7368

Identifikationsnummern