Enhancing thermoelectric performance of Sb2Te3 through swapped bilayer defects

Wang, Jiangjing; Zhou, Chongjian; Yu, Yuan; Zhou, Yuxing; Lu, Lu; Ge, Bangzhi; Cheng, Yudong; Jia, Chun-Lin; Mazzarello, Riccardo; Shi, Zhongqi (Corresponding author); Wuttig, Matthias (Corresponding author); Zhang, Wei (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier (2020, 2021)
Fachzeitschriftenartikel

In: Nano energy
Band: 79
Seite(n)/Artikel-Nr.: 105484

Einrichtungen

  • Fachgruppe Physik [130000]
  • Lehrstuhl für Experimentalphysik I A und I. Physikalisches Institut [131110]

Identifikationsnummern