Unconventional two-dimensional germanium dichalcogenides

Cambridge / RSC Publ. (2018) [Journal Article]

Nanoscale
Volume: 10
Issue: 16
Page(s): 7363-7368

Authors

Selected Authors

Wang, Jiangjing
Ronneberger, Ider
Zhou, Ling
Lu, Lu
Deringer, Volker L.

Other Authors

Zhang, Baiyu
Tian, Lin
Du, Hongchu
Jia, Chunlin
Qian, Xiaofeng
Wuttig, Matthias
Mazzarello, Riccardo
Zhang, Wei

Identifier