Terahertz Nanoimaging and Nanospectroscopy of Chalcogenide Phase-Change Materials

Chen, Chao; Chen, Shu; Lobo, Ricardo P. S. M.; Maciel-Escudero, Carlos; Lewin, Martin; Taubner, Thomas; Xiong, Wei; Xu, Ming (Corresponding author); Zhang, Xinliang; Miao, Xiangshui; Li, Peining (Corresponding author); Hillenbrand, Rainer (Corresponding author)

Washington, DC : ACS (2020)
Journal Article

In: ACS photonics
Volume: 7
Issue: 12
Page(s)/Article-Nr.: 3499-3506