In situ study of vacancy disordering in crystalline phase-change materials under electron beam irradiation

Jiang, Ting-Ting; Wang, Xu-Dong; Wang, Jiang-Jing (Corresponding author); Zhou, Yu-Xing; Zhang, Dan-Li; Lu, Lu; Jia, Chun-Lin; Wuttig, Matthias; Mazzarello, Riccardo; Zhang, Wei (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science (2020)
Fachzeitschriftenartikel

In: Acta materialia
Band: 187
Seite(n)/Artikel-Nr.: 103-111

Identifikationsnummern