Physics of the Switching Kinetics in Resistive Memories

Weinheim / Wiley-VCH (2015) [Fachzeitschriftenartikel]

Advanced functional materials
Band: 25
Ausgabe: 40
Seite(n): 6306-6325

Autorinnen und Autoren

Autorinnen und Autoren

Menzel, Stephan
Böttger, Ulrich
Wimmer, Martin
Salinga, Martin

Identifikationsnummern